#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỨC TRỌNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2311 /QĐ-UBND

Đức Trọng, ngày 25 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng trường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Tiểu học Phú Thạnh gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Văn Tự – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng;
 1. Bà Trịnh Thị Minh Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn;
 1. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 1. Bà Đinh Thị Viện – Tổ trưởng chuyên môn;
 1. Bà Trần Hoàng Thu Hà – Tổ trưởng chuyên môn;
 1. Bà Đặng Thị Ngọc Tú – Tổ trưởng chuyên môn;
 1. Bà Phạm Thị Kim Liên – Tổ trưởng chuyên môn;
 1. Bà Lê Thị Hoa – Tổ trưởng chuyên môn;
 1. Bà Lê Thị Thanh Hiền – Tổ trưởng văn phòng;
 1. Bà Nguyễn Lê Đăng Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh;
 1. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

    Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường Tiểu học Phú Thạnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thạnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Lưu: VT, PGDĐT.

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?