#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THPT- CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HUYỆN ĐỨC TRỌNG NĂM 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Trọng năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v tổ chức Cuộc thi Sáng tạo  thanh thiếu niên,  nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần  thứ 18 năm 2022;

Thực hiện văn bản số 47/BTC ngày 01/4/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 năm 2022 v/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022;

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện, UBND huyện  Đức  Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo  thanh thiếu  niên,  nhi đồng trên địa bàn huyện  năm 2022, cụ thể như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

 • Nhằm tiếp tục duy trì,  phát triển phong trào sáng tạo kỹ thuật cho đối tượng  là thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện, khơi dậy tiềm năng  và  phát  huy  tư duy sáng tạo của các em, đồng thời giúp các em trau dồi kiến  thức,  rèn luyện  kỹ  năng sáng tạo, tạo cơ hội học tập chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, xây dựng ước mơ các em trở thành sáng chế trong tương lai.
 • Khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ  thuật,  hợp  lý hoá sản xuất,  làm chủ và ứng dụng khoa học – công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
 • Lựa chọn các sản phẩm sáng tạo tham gia  Cuộc  thi sáng tạo  thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022.

2.Yêu cầu:

Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức, phải được tuyên truyền sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên,  nhi đồng tham gia, tạo sự quan tâm của xã hội đối với Cuộc  thi sáng tạo  thanh  thiếu  niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng.

II.Đối tượng, lĩnh vực dự thi:

1. Đối tượng:

Thanh thiếu niên, nhi đồng  trong toàn huyện  từ 06 đến 19 tuổi (có  ngày sinh từ 15/7/2003 đến 15/7/2016). Khuyến khích thanh thiếu niên,  nhi đồng thuộc  đồng  bào dân tộc ít người tham dự.

2.Lĩnh vực dự thi:

 • Phần mềm tin học;
 • Đồ dùng dành cho học tập;
 • Sản phẩm thân thiện với môi trường;
 • Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
 • Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng  phó  với biến đổi khí  hậu,  bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

III.Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 18/5/2022.
 • Tổng kết, trao giải: Dự kiến cuối tháng 6/2022.

IV.Nội dung thực hiện:

1. Công tác chuẩn bị:

 • Chuẩn bị thành lập BTC Cuộc thi, thành lập Ban thư ký, xây dựng kế hoạch kinh phí Cuộc thi.
 • Ban hành thể lệ, Quy chế chấm thi.
 • Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, vận động Cuộc thi;  các  mẫu  đơn dự thi và giấy chứng nhận đoạt giải.
 • Đăng thông báo rộng rãi trong các bản tin hoặc website của huyện.
 • Thành lập Hội đồng Giám khảo và Ban Giám khảo Cuộc thi.
 • Tiếp nhận hồ sơ dự thi.
 • Tổ chức chấm thi.
 • Chuẩn bị giấy chứng nhận, giấy khen để tặng cho các em đoạt giải.

2. Tiêu chuẩn:

 • Các giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong thực tiễn.
 • Giải pháp dự thi phải có mô hình hoặc sản phẩm kèm theo, thể hiện được ý tưởng sáng tạo của tác giả.
 • Giải pháp dự thi khuyến khích làm từ các vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí từ các “phế liệu”  trong  sinh  hoạt gia đình, trường  lớp, sản xuất để làm ra các vật dụng, mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, thiết bị máy móc, …
 • Giải pháp dự thi phải kèm theo hình ảnh. Báo  cáo  thuyết  minh  kèm theo phải nêu rõ ý tưởng, tính sáng tạo, phương pháp thực hiện, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

3.Tiến độ thực hiện:

- Tháng 4/2022:

+ Thành lập Ban tổ chức Cuộc  thi,  Ban thư ký,  thể lệ  Cuộc thi và các biểu mẫu cần thiết.

+ Họp Ban tổ chức, Ban thư ký thông qua Thể lệ, kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

+ Thực hiện tuyên truyền và thông báo  vận động trên các  phương tiện  thông tin đại chúng.

 • Đầu tháng 05/2022: Thu nhận giải pháp dự thi.
 • Từ ngày 10/5 đến 18/5/2022: Thẩm định,  chấm và lựa chọn giải pháp tham  dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.
 • Từ ngày 18/5 đến 20/5/2022: Nộp giải pháp đạt giải tham gia cấp tỉnh.
 • Cuối tháng 6/2022: Tổ chức lễ Tổng kết và trao giải.

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí Hội Khoa học & Kỹ thuật được cấp hàng năm.

V. Phân công trách nhiệm:

1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

 • Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị là thành viên của Hội Khoa học Kỹ thuật huyện tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022.
 • Tham mưu thành lập Ban tổ chức Cuộc  thi,  thành lập  Ban thư ký, xây dựng kế hoạch kinh phí Cuộc thi, ban hành thể lệ, Quy chế chấm thi.
 • Có công văn triển khai Cuộc thi đến các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở  việc  tuyên truyền,  phổ  biến mục  đích,  yêu cầu, thể lệ cuộc thi và việc vận động đông đảo học sinh tham dự,  đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật tại các trường tham dự, các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục đào tạo của huyện.
 • Tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc và kiểm tra việc  triển  khai thực hiện Cuộc thi ở các trường học trong huyện (Trừ các trường THPT dự thi cấp tỉnh).
 • Tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.
 • Trực tiếp thu nhận các giải pháp dự thi.

2. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

 • Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong công tác tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022.
 • Phối hợp tuyên truyền về kế hoạch, thể lệ cuộc thi, phổ biến mục  đích yêu cầu và thể lệ Cuộc thi đến các đối tượng tham gia dự thi
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các  hoạt động tổ  chức và nghiệp vụ của Cuộc thi.

3.Trách nhiệm của Huyện Đoàn:

 • Tuyên truyền, vận động, phổ biến mục đích yêu cầu và Thể lệ Cuộc thi đến các đối tượng tham dự cuộc thi
 • Có công văn triển khai Cuộc thi đến các cơ sở Đoàn/Đội ở các xã, thị trấn.
 • Tham gia Đoàn công tác đến tuyên truyền,  vận động, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc thi ở các trường học trong huyện.
 • Đưa nội dung Cuộc thi vào hoạt động sinh hoạt hè.

4. Trách nhiệm của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:

Tuyên truyền về kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến các  đối tượng tham gia dự thi trên hệ thống đài phát thanh của huyện gắn với cổ động trực quan.

5.Trách nhiệm của Phòng Tài chính Kế hoạch:

Phối hợp với các đơn vị có liên  quan hướng  dẫn thực  hiện nguồn kinh phí để tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng theo đúng quy định.

6. Các phòng ban liên quan: là thành viên của BTC thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ liên quan và theo sự phân công của BTC cuộc thi.

Các phòng ban, đơn vị có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với BTC Cuộc thi cấp huyện để kịp thời phản ánh tình hình tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ở đơn vị và địa phương  nhằm  động  viên  phong trào  sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện./.

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?