KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn số 09/ PGDĐT ngày 26/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức trọng về Hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024;

Căn cứ  tình hình CSVC và vị trí của nhà trường trên địa bàn xã Hiệp Thạnh;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường (đã được UBND xã và PGD phê duyệt);

Trường Tiểu học Phú Thạnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 – 2025 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1).

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018)

Tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp 1 thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT: “Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định” .

2. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện phương thức xét tuyển sinh theo địa bàn tuyển sinh quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: lamdong.tsdc.vnedu.vn

Đảm bảo huy động 100% trẻ từ 6 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn vào học lớp 1 theo kế hoạch phát triển đã được phê duyệt. Tạo mọi điều kiện cần thiết để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc ít người…được đi học.

3. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 6 lớp (Trường chính 04 lớp, điểm trường 02 lớp)

- Số HS: 222 học sinh

- Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thạnh, thôn Bồng Lai (HS thôn Bồng Lai học tại điểm trường Bồng Lai); và một số tổ thuộc thôn Phi Nôm (Gồm các tổ ANND: từ tổ 1 đến tổ 11; tổ 14 đến tổ 16; tổ 33; tổ 34)

4. Thời gian tuyển sinh:

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 26/6/2024;

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày 27/6/2024.

5.  Quy định về hồ sơ dự tuyển:

* Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường phát hành) đối với trường hợp tuvển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyến sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực); 

- Bản photo Giấy Thông báo số định danh cá nhân hoặc Thông tin về cư trú trên phần mềm VneID;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh (theo kế hoạch đã được PGD ĐT phê duyệt),  báo cáo UBND xã; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, và xã; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong xã được biết trước khi tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

Khi tiếp nhận hồ sơ (cả trực tuyến và trực tiếp), cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh, xác minh đúng địa bàn tuyển sinh.., nếu đã thấy trùng khớp thì xác nhận, phê duyệt kết quả tuyển sinh theo quy định. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

Các trường hợp không đúng địa bàn tuyển sinh, nộp hồ sơ tuyển sinh không đúng thời gian quy định thì không nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh về đúng địa bàn tuyển sinh theo quy định. Trường hợp phụ huynh có nguyện vọng thì hội đồng tuyển sinh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ sau ngày 30/6/2023 nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025, đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- PGD-ĐT (để b/c);

- UBND xã (để b/c);

- Hội đồng tuyển sinh (để th/h);

- Website trường (để thông báo)

- Lưu HSTS.

                         HIỆU TRƯỞNG

 

                     

             

 

                       Nguyễn Văn Tự

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?