Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn số 52/ PGDĐT 12/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức trọng về Hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

Căn cứ  tình hình CSVC và vị trí của nhà trường trên địa bàn xã Hiệp Thạnh;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường (đã được UBND xã và PGD phê duyệt);

Trường Tiểu học Phú Thạnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của huyện.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1).

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1 Quy định đối tượng tuyển sinh

Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 3 lớp

- Số HS: 135 học sinh

- Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thạnh; và một số tổ thuộc thôn Phi Nôm (Gồm các tổ ANND: từ tổ 1 đến tổ 11; tổ 14 đến tổ 16; tổ 33; tổ 34)

3. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 17/6/2019 đến ngày 19/7/2019 (Không tuyển sinh trước và sau thời gian qui định).

4.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin nhập học: (Mẫu do nhà trường phát hành)

+ Giấy khai sinh (Bản sao)

+ Hộ khẩu (bản photocopy có công chứng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh (theo kế hoạch đã được PGD ĐT phê duyệt),  báo cáo UBND xã; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, và xã; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong xã được biết trước khi tuyển sinh.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với hộ khẩu, nếu đã thấy trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”,  ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

Các trường hợp tạm trú, gửi khẩu (không có tên bố mẹ trong hộ khẩu) và trường hợp mới nhập khẩu, tạm trú sau tháng 9/2018 thì không nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh về đúng địa bàn tuyển sinh theo quy định. Trường hợp phụ huynh có nguyện vọng thì hội đồng tuyển sinh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ sau ngày 15/7/2019 nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- PGD-ĐT (để b/c);

- UBND xã (để b/c);

- Hội đồng tuyển sinh (để th/h);

- Lưu HSTS.

              HIỆU TRƯỞNG

 

                      (Đã ký)

 

 

              Nguyễn Văn Tự

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?