Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-PGDĐT 18/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức trọng về Hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;
Căn cứ tình hình CSVC và vị trí của nhà trường trên địa bàn xã Hiệp Thạnh;
Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường (đã được UBND xã và PGD phê duyệt);
Trường Tiểu học Phú Thạnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:
I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của huyện.
       2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1).
       3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
      4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
      1. Quy định đối tượng tuyển sinh:
          Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
      2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:
          - Số lớp: 4 lớp
          - Số HS: 150 học sinh
        - Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thạnh; và một số tổ thuộc thôn Phi Nôm (Gồm các tổ ANND: từ tổ 1 đến tổ 11; tổ 14 đến tổ 16; tổ 33; tổ 34)
     3. Thời gian tuyển sinh:
       - Bắt đầu từ ngày 15/6/2018 đến ngày 20/7/2018(Không tuyển sinh trước và sau thời gian qui định).

    4. Quy định về hồ sơ của học sinh:

         Hồ sơ bao gồm:
         + Đơn xin nhập học: (Mẫu do nhà trường phát hành)
         + Giấy khai sinh (Bản sao)
         + Hộ khẩu (bản photocopy có công chứng).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
        Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh (theo kế hoạch đã được PGD ĐT phê duyệt), báo cáo UBND xã; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, và xã; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong xã được biết trước khi tuyển sinh.
        Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
        Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… đối chiếu bản sao giấy khai sinh với hộ khẩu, nếu đã thấy trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.
       Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.
       Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

         Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
         - PGD-ĐT (để b/c);
         - UBND xã (để b/c);
         - Hội đồng tuyển sinh (để th/h);                                              
Nguyễn Văn Tự
         - Lưu HSTS.

 

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?